Trạm bảo vệ thực vật

Tên cơ quan: Trạm bảo vệ thực vật huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Xóm Pác Tò, Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.824.068

Số Fax:

     Email: bvtvphuchoa@gmail.com