Bưu điện

Tên cơ quan: Bưu điện huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.101

Số Fax: 0263.822.150

     Email: phuchoa.bdcb.vnpost.vn