Chi cục hải quan cửa khẩu Tà Lùng

Tên cơ quan: Chi cục hải quan cửa khẩu Tà Lùng.

Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.824.134

Số Fax: 0263.824.169

     Email: hqtalung@customs.gov.vn