Chi cục thống kê

Tên cơ quan: Chi Cục thống kê huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.777

Số Fax:

     Email: phuchoa@gso.gov.vn