Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình

Tên cơ quan: Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0262.219.665

Số Fax:

     Email: