Phòng Dân tộc

Tên cơ quan: Phòng Dân tộc huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.560

Số Fax:

Email: phongdantocphcb@gmail.com

I. Vị trí và chức năng

-Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phục Hòa có chức năng tham mưu, giúp việc UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.

- Phòng Dân tộc chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND huyện Phục Hòa, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng.

- Phòng Dân tộc huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác dân tộc trên địa bàn và tổ chức triền khai thực hiện các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

- Trình UBND huyện kế hoạch, công tác dài hạn và hàng năm về công tác dân tộc; hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt.

- Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện; công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới dân tộc theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND huyện hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác dân tộc.