Huyện Đoàn thanh niên huyện Phục Hòa

Tên cơ quan: Huyện Đoàn thanh niên huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 02063.822.443

Số Fax:

     Email: huyendoanphuchoa@gmail.com