Hạt kiểm lâm

Tên cơ quan: Hạt kiểm lâm huyện Phục Hòa.

     Địa chỉ: Hòa Thuận, Phục Hòa, Cao Bằng

     Điện thoại: 0263.824.112

     Số máy Fax: Không

     Hòm thư điện tử công vụ: klphuchoa@gmail.com

      Hòm thư điện tử đang sử dụng: klphuchoa@gmail.com