Hội đồng nhân dân

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nông Hải Lưu

Chủ tịch

02063.822.183

 

2

Bế Kim Huế

Phó Chủ tịch

02063.509.211

 

3

Nông Thị Niêm

Phó chủ tịch

02063.822.141