Hội nông dân

Tên cơ quan: Hội nông dân huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.455

Số Fax:

     Email: hndphuchoa@gmail.com