Trạm khuyến nông- Khuyến lâm

Tên cơ quan: Trạm khuyến nông- Khuyến lâm huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.224

Số Fax:

Email: tramkhuyennongphuchoa@gmail.com