Hội liên hiệp phụ nữ huyện

Tên cơ quan: Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phục Hòa.

     Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

     Điện thoại: 0263.822.453.