Ban quản lý dụ án đầu tư và xây dựng

Tên cơ quan: Ban quản lý dụ án đầu tư và xây dựng huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.822.888

Số Fax:

     Email: banquanly.phuchoa@gmail.com