Trạm Thú Y

     Tên Cơ Quan: Trạm Thú Y huyện Phục Hòa

      Địa Chỉ: Xóm Pác Tò, Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa

      Điện Thoại: 0263.822.043

      Số Máy Fax: 0263.822.043

      Hòm thư điện tử công vụ:

      Hòm thư điện tử đang sử dụng: tramtyphuchoa@gmail.com