Trung tâm chính trị

Tên cơ quan: Trung tâm chính trị huyện Phục Hòa.

     Địa chỉ: Thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

     Điện thoại: 0263.822.397.