Văn phòng HĐND-UBND huyện Phục Hòa

Tên cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.509.366

Số Fax: 0263.822.843

Email: ubndphuchoa@gmail.com

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đàm Hồng Chuyên

 Phó Chánh văn phòng

0263.509.004

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

I. Vị trí và chức năng

- Văn phòng HĐND và UBND huyện Phục Hòa (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn tham mưu tổng hợp cho UBND huyện Phục Hòa về hoạt động của UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND huyện Phục Hòa.

 - Văn phòng là cơ quan giúp việc cho Thường trực HĐND và UBND huyện; tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện đảm bảo tính thống nhất, liên tục, có hiệu lực và hiệu quả.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, UBND huyện. Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND và UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác sau khi được ban hành.

2. Giúp HĐND, Thường trực HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐND huyện, UBND huyện và trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án; tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án để HĐND, Thường trực HĐND, UBND huyện xem xét, quyết định.

3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác của HĐND và UBND, Thường trực HĐND và chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo  định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

4. Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi quản lý của Văn phòng.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đến các phòng ban, UBND các xã, thị trấn và theo dõi, đôn đốc thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung và phục vụ các kỳ họp HĐND, các phiên họp UBND huyện; các cuộc họp và làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho các hoạt động của HĐND và UBND huyện.

7. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Thường trực HĐND, UBND huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật.