Xã, thị trấn

tblCommunes
CommuneId name
0405001627 Thị trấn Tà Lùng
0405001630 Xã Triệu ẩu
0405001633 Xã Hồng Đại
0405001636 Xã Cách Linh
0405001639 Xã Đại Sơn
0405001642 Xã Lương Thiện
0405001645 Xã Tiên Thành
0405001648 Thị trấn Hoà Thuận
0405001651 Xã Mỹ Hưng