Phòng Y tế

Tên cơ quan: Phòng Y tế huyện Phục Hòa.

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Số điện thoại: 0263.509.459

Số Fax:

Email:

I. Vị trí và chức năng

- Phòng Y tế huyện Phục Hòa là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hòa. Có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số trên địa bàn huyện Phục Hòa.

- Phòng Y tế huyện Phục Hòa chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của UBND huyện Phục Hòa; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

- Phòng Y tế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện: Các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện. Biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

Danh sách các xã, thị trấn:

1. Thị trấn Hòa Thuận.

2. Thị trấn Tà Lùng.

3. Xã Đại Sơn.

4. Xã Cách Linh.

5. Xã Triệu Ẩu.

6. Xã Hồng Đại.

7. Xã Lương Thiện.

8. Xã Mỹ Hưng.

9. Xã Tiên Thành.

2. Thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch phát triển.

Quy hoạch xây dựng, đô thị:

Quyết định số 2463/QĐ-XD-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh Cao Bằng, về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng huyện lỵ Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2002 – 2020 . (Có Quyết định kèm theo)

Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng, về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012- 2030.(Có Quyết định kèm theo)

Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

(Có Quyết định kèm theo)

Quy hoạch sử dụng đất, và hoạt động khai thác khoáng sản:

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của HĐND huyện Phục Hòa về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Phục Hòa.(Có Nghị quyết  kèm theo)

Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.(Có Quyết định kèm theo)

3 Thông tin về thu hút đầu tư:

Ngoài những chính sách ưu đãi đầu tư của theo quy đinh hiện hành của nhà nước, để khuyến khích , thu hút đầu tư phù hợp với địa phương, HĐND tỉnh Cao Bằng đã ban hành nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 về viêc thông qua cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 về ban hành cơ chế chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh cao Bằng.

UBND huyện và Ban quản lý cửa khẩu tiếp nhận yêu cầu của cấp trên và đóng góp kịp thời các ý kiến  đối với các hồ sơ đăng ký đầu tư, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Tổ chức các buổi khảo sát thực địa, hướng dẫn thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu. Tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá những lợi thế cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư mà tỉnh và địa phương dành cho các nhà đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại cửa khẩu Tà Lùng.

 

4. Văn bản quy phạm pháp luật: ( Năm 2015 chưa có)

5. Thông tin chỉ đạo điều hành của huyện:

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa ban hành Công văn số 08/UBND-CT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn. (có công văn kèm theo Báo cáo)

Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa đã ban hành công văn số 50/UBND-PNV về việc thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính, nội quy, quy chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. . (có công văn kèm theo Báo cáo)

 

6. Thư viện ảnh:

7. Mẫu lịch làm việc, lịch tiếp dân:

(Có mẫu kèm theo báo cáo này)

Trên đây là Báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu của Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa.

 

 

Nơi nhận:

- Sở thông tin và truyền thông;

- Lãnh đạo, CV VP HĐND - UBND huyện;

- Lưu: VT.                                      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Bế Hoan